รายชื่อหนังสือหน้าปก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ประเภทหนังสือ จำนวนผู้ชม คำอธิบายเพิ่มเติม ลิงค์ดาวน์โหลด
udru ebook สถิติเบื้องต้น นายชยานนท์ ฮมแสน ตำรา 0 Download
udru ebook หลักการและปรัชญาการศึกษา ดร.พนายุทธ เชยบาล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook จิตรกรรมสร้างสรรค์ นายพศิน เวียงแก้ว เอกสารประกอบการสอน 2 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานขั้นพื้นฐาน นายภิภพ ปิ่นแก้ว เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ทักษะการเคลื่อนใหวในกีฬาทางน้ำ ดร.ภูษณพาส สมนิล ตำรา 0 Download
udru ebook กลศาสตร์ของไหล ผศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารคำสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ผศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การปฏิบัติซอด้วง ว่าที่ ร.ต.ศัญ ปุญพิทักป์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทักษะดนตรีไทย 3 ว่าที่ ร.ต.ศัญ ปุญพิทักป์ เอกสารประกอบการสอน 1 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาสังคม ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ เอกสารประกอบการสอน 1 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.เอกชัย จารุเนตรวิลาส เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องเสียง นายอัครพล สีหนาท เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์ ผศ.ดร.อนันต์ นิ่มทวัฒน์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นายอนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การบัญชีชั้นกลาง 2 ผศ.อรชุมา มูลศรี ตำรา 0 Download
udru ebook การบัญชีเพื่อการจัดการ ผศ.อรชุมา มูลศรี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ ผศ.อภิชัย แพนพา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook แคลคูลัส 1 ผศ.อภิชัย แพนพา ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook หน่วยวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอน วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook Reading and Writing English for General Purposes ผศ.อัจฉราภรณ์ จำปาวัน เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook Building Vocabulary from Word Roots ผศ.อัจฉราภรณ์ จำปาวัน ตำรา 0 Download
udru ebook การบัญชีเพื่อการจัดการ ผศ.เบญญาภา โสอุบล ตำรา 0 Download
udru ebook วงจรไฟฟ้า ผศ.บรรณญัติ บริบูรณ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดร.บุษวรรษ์ แสนปลื้ม เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การวางแผนกำไรและการควบคุม ดร.ชนัญฎา สินชื่น เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ทฤษฎีการเรียนการสอน ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยธรรมกับชีวิต ผศ.ชาตรี ชุมเสน เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ศาสนาเปรียบเทียบ ผศ.ชาตรี ชุมเสน ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การคิดและการตัดสินใจ นายชยานนท์ ฮมแสน เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิถีโลก ผศ.เชิดชาย บุตดี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การเงินธุรกิจ ผศ.โชคชัย เดชรอด ตำรา 0 Download
udru ebook มลพิษสิ่งแวดล้อม ผศ.ชมพูนุท สงกลาง ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ผศ.ชมพูนุท สงกลาง เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook อาหารฟังก์ชัน ผศ.เอกชัย จารุเนตรวิลาส ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิชากิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ดร.เอกศักดิ์ เฮงสุโข เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน ผศ.หัสดิน แก้ววิชิต เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศในชิวิตประจำวัน ผศ.จรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การรู้สารสนเทศ ผศ.จรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชิววิทยา 1 ดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook หนังสือสำหรับเด็ก ผศ.กมลมาลย์ คำแสน ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย ผศ.กมลมาลย์ คำแสน เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นางกนกพร ดวงสุวรรณ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ผศ.เขมณัฐ ภูกองไชย ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคนิคการบริหาร ผศ.เขมณัฐ ภูกองไชย เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ตำรารายวิชา หลักรัฐศาสตร์ ผศ.เขมณัฐ ภูกองไชย ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผศ.เขมณัฐ ภูกองไชย เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook คู่มือปฏิบัติการราวิทยา ผศ.ดร.กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook English Form and Use 1 ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยธรรมกับชีวิต ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.กริช สมกันธา ตำรา 0 Download
udru ebook วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ผศ.ดร.กริช สมกันธา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ผศ.ดร.กฤตวรรณ คำสม เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การแนะแนวเบื้องต้น ผศ.ดร.กฤตวรรณ คำสม ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม นางกรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ภาษาและการสื่อความหมายสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวกัญฐิกา เกษานุช ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร นางสาวกัญฐิกา เกษานุช เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ผศ.มานะ โสภา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ ผศ.มานน เซียวประจวบ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การจัดการการดำเนินงาน ผศ.มานน เซียวประจวบ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ผศ.มัทนียา กายแก้ว เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผศ.ณัฏฐานุช เมฆรา ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.นครชัย ชาญอุไร เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิถิไทยพื้นถิ่นอุดรธานี ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทักษะนาฏศิลป์อีสาน 2 นางสาวนริศรา ศรีสุพล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิศวกรรมความปลอดภัย ผศ.ณัฐกิตติ์ แสนทอง เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook วิถิโลก ผศ.ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการพื้นฐานทางการแก้ปัญหาและการโปรแกรม ผศ.นิพล สังสุทธิ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการ ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นางอรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิศวกรรมซอฟแวร์ ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น ผศ.ปณิธาน เมฆกมล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การจัดการฝ่ายห้องพัก นางสาวปริชญา อุดมผล ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการโรงแรม นางสาวปริชญา อุดมผล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ผศ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมีสำหรับวิศวกร ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล นายไพศาล ดาแร่ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พยาธิวิทยาและอาการวิทยา ดร.พรทิพย์ อนันตกุล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชีการเงิน ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชุมชนบริเวณลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง พืชอาหารยอดนิยม ผศ.พลอยระดา ภูมี ตำรา 0 Download
udru ebook ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชุมชนบริเวณลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลไม้พื้นบ้าน ผศ.พลอยระดา ภูมี ตำรา 0 Download
udru ebook ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชุมชนบริเวณลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผักพื้นบ้าน ผศ.พลอยระดา ภูมี ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วงจรดิจิตอลและลอจิก ผศ.ปองพล แสนสอน เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ดร.พวงทอง เพชรโทน เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การบัญชีภาษีเพื่อการนำเข้าและส่งออก ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook กฎหมายครอบครัว ผศ.ประสิทธิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กฎหมายนิติกรรมสัญญา ผศ.ประสิทธิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.ปรียา แก้วนารี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของชุมชน รศ.พฤษมงคล จุลพูล ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ รศ.พฤษมงคล จุลพูล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ดร.ภูษณพาส สมนิล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การบัญชีต้นทุน 2 ดร.รชต สวนสวัสดิ์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 ดร.รชต สวนสวัสดิ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นางสาวรุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ นางสาวรุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook Reading and Writing English for General Purposes นางสาวสราวดี ณ หนองคาย เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายศราวุธ ผิวแดง เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผศ.ศรัญญา วอขวา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผศ.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วงจรดิจิทัลและลอจิก ผศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook English for Cuisine and Food Service นางสาวชุติมา อินทรพาณิช เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การบัญชีการเงิน ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การควบคุมคุณภาพ ผศ.นราธิป ภาวะรี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือ นางสาวนิราวรรณ อนันตสุข เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การบริหารการพัฒนา ผศ.ดร.บุษกร สุขแสน ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การประเมินผลโครงการ ผศ.ดร.บุษกร สุขแสน เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธ นายสุวัฒ ดวงแสนพุด เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษีอากรธุรกิจ ผศ.โชคชัย เดชรอด เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook English for Communication ผศ.วชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการธุรกิจการเกษตร ผศ.ดร.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 ผศ.ดร.ทรงกต ปานเชียงวงศ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ตัวอักษรภาษาเวียดนามและการออกเสียงตามหลักภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงกต ปานเชียงวงศ์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวาดภาพทิวทัศน์ นายสิงขร ภักดี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิศวกรรมสำรวจ ผศ.สิทธิพร พันธุระ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ผศ.สมชาย สิริพัฒนากุล ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัย ผศ.สมชาย สิริพัฒนากุล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.สมฤดี ศรีทับทิม เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี ผศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ผศ.สอนประจันทร์ เสียงเย็น เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สาหร่ายวิทยา ดร.สรฉัตร เทียมดาว เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ผศ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักภาษาสาหรับครูภาษาไทย ผศ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การศึกษาแบบเรียนรวม ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเรียนรวมในช่วงชั้น ๓-๔ ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัสัตว์ ผศ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook English for Secretarial and Office Work ผศ.ดร.สุจิตรา อินทรรัศมี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook Language Learning Through Drama ผศ.ดร.สุจิตรา อินทรรัศมี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จุลชีววิทยาเบื้องต้น ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ฟิสิกส์ทั่วไป ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook หลักการแนะแนว ผศ.ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ผศ.ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook กําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็มและการประยุกต์ ผศ.สุปรีชา วงศ์อารีย์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การคิดและการตัดสินใจ ผศ.สุปรีชา วงศ์อารีย์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น ผศ.สุปรีชา วงศ์อารีย์ ตำรา 0 Download
udru ebook การบัญชีขั้นสูง 2 ผศ.สุริสา จัตุชัย ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชีขั้นต้น ผศ.สุริสา จัตุชัย เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook สังคมวิทยาอีสาน ผศ.ดร.สุภีร์ สมอนา ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิถีไทยพื้นถิ่นอุดรธานี ผศ.ดร.สุภีร์ สมอนา เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สถิตยศาสตร์ ผศ.สุทิน พลบูรณ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กฎหมายธุรกิจ รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ํา ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การวางแผนพัฒนาชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุวัฒ ดวงแสนพุด ตำรา 0 Download
udru ebook ฟิสิกส์อุณหภาพ ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ 1 ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารจัดการสถานศึกษา ผศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทรัพยากรสัตว์ป่าและการจัดการ ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ ตำรา 0 Download
udru ebook กฎหมายครอบครัว ผศ.ธรรมเนียบ แก้วหอมคำ ตำรา 0 Download
udru ebook การศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง อาเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี ผศ.ธรรมเนียบ แก้วหอมคำ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ผศ.ธิดารัตน์ ถาบุตร เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กฎหมายเพื่อชีวิตและสิทธิมนุษยชน ผศ.ธรรมเนียบ แก้วหอมคำ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา มลพิษทางอากาศ ดร.วินัย มีแสง เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นายวิศรุต เพชรจรัส เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook English Conversations for Service Careers ผศ.วชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พื้นฐานงานช่างและจักรกลเกษตร นายวชิราวุธ พิศยะไตร เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ทฤษฎีจำนวน รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา แคลคูลัส 1 รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook การบัญชีต้นทุน 2 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การชัญชีชั้นสูง 1 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อุณหพลศาสตร์ ผศ.ดร.วราจิต พยอม เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผศ.วราพร กรีเทพ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการตลาด ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พีชคณิตนามธรรม 1 ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นายวรนิตย์ ทองอยู่ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ นายวุฒิพงศ์ บุษราคัม เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ฟิสิกส์ 1 ผศ.ยอดยิ่ง ชาวพงษ์ ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ 2 ผศ.ยอดยิ่ง ชาวพงษ์ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เภสัชวิทยาเบื้องต้น ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา นาฏศิลป์พื้นเมือง นางสาวปิ่นเกศ วัชรปาณ เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล เอกสารประกอบการสอน 1 Download
udru ebook การเขียนเชิงสร้างสรรค์ นางสาวสุทธิวรรณ อินทะกนก ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นางสาวสุทธิวรรณ อินทะกนก เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ระบบฐานข้อมูล นางสาวตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ ตำรา 0 Download
udru ebook การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ นางวนิดา พรมเขต ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน นางวนิดา พรมเขต เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น นายปณวรรต คงธนกุลบวร เอกสารประกอบการสอน 0 ขนาดไฟล์ 60 MB Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีวเคมีในการสาธารณสุข ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.วรวัฒน์ ทิพจ้อย เอกสารประกอบการสอน 0 Download
udru ebook ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไท ในอีสาน ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ ตำรา 0 Download
udru ebook นวัตกรรมการเรียนรู้ นางศุภลักษณ์ ทองจีน ตำรา 0 Download
udru ebook เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ นางศุภลักษณ์ ทองจีน เอกสารประกอบการสอน 0 Download